Tagged: загрозен вид

Балканскиот рис прогласен за критично загрозено животно

Во рамки на 37-та средба на постојаниот Комитет на Бернската Конвенција во Стразбур, балканскиот рис (Lynx lynx balcanicus) е вметнат во Прилог бр.2 како критично загрозено животно за коешто потребни се итни мерки за...

Translate »