Tagged: балкански рис

„Недопирливите“ убијци на балканскиот рис

Марко беше убиен среде заштитена зона. Телото никогаш не му беше пронајдено. Само го снема сигналот кој го емитуваше неговиот околувратник. Неколку месеци по исчезнувањето, во 2011 година, стигнаа гласините. Од повеќе места. Од...

По трагите на Лиса и Филипче, балканските рисови кои обединија три држави

Кон крајот на март Лиса и Филипче заедно ја поминаа македонско-албанската граница. Без страв ги искачија шумските ридови на планината Кораб. Откако кратко се задржаа во Албанија, се упатија кон соседната планина Дешат, каде низ стрмните патеки повторно...

Балканскиот рис прогласен за критично загрозено животно

Во рамки на 37-та средба на постојаниот Комитет на Бернската Конвенција во Стразбур, балканскиот рис (Lynx lynx balcanicus) е вметнат во Прилог бр.2 како критично загрозено животно за коешто потребни се итни мерки за...

Мајка балкански рис со своето младо е сликана на Јабланица

Мајка балкански рис со своето младо е сликана како пие вод од вир на Јабланица. Ова е уште еден доказ дека балканскиот рис се размножува надвор од јадровото подрачје како што е Националниот парк...

Translate »